doc truyen tranh, danh ba website, sua cua cuon, sua cua cuon,
Hướng dẫn người nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam Công ty luật TNHH Đại Việt Công ty luật TNHH Đại Việt Công ty luật TNHH Đại Việt
Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông chính thuộc huyện Phú Xuyên năm 2012

BẢNG GIÁ ĐẤT VEN TRỤC ĐẦU MỐI GIAO THÔNG CHÍNH THUỘC HUYỆN PHÚ XUYÊN

(Kèm theo Quyết định số: 50/2011/QĐ-UBND ngày  30/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội)

Đơn vị tính:đ/m2

TT

Tên đường phố

Giá đất ở

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

Áp dụng trong phạm vi từ chỉ giới hè đường đến 200m

Ngoài phạm vi 200m

Áp dụng trong phạm vi từ chỉ giới hè đường đến 200m

Ngoài phạm vi 200m

VT1

VT2

VT3

VT4

VT1

VT2

VT3

VT4

a

Quốc lộ 1A

 

 

 

 

Tính từ chỉ giới hè đường, theo giá đất khu dân cư nông thôn

 

 

 

 

Tính từ chỉ giới hè đường, theo giá đất khu dân cư nông thôn

1

- Đoạn từ huyện Thường Tín đến giáp th trấn Phú Xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Phía đối diện đường tầu

4 000 000

3 040 000

2 600 000

2 400 000

3 000 000

2 280 000

1 950 000

1 800 000

 

+ Phía đi qua đường tầu

2 750 000

2 125 000

1 500 000

1 450 000

2 063 000

1 594 000

1 125 000

1 088 000

2

- Đoạn từ giáp thị trấn Phú Xuyên đến Cầu Giẽ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Phía đối diện đường tầu

3 000 000

2 310 000

1 950 000

1 830 000

2 250 000

1 733 000

1 463 000

1 373 000

 

+ Phía đi qua đường tầu

2 000 000

1 600 000

1 360 000

1 260 000

1 500 000

1 200 000

1 020 000

945 000

3

Đoạn từ Cầu Giẽ, Châu Can đến hết địa phận Phú Xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Phía đối diện đường tầu

2 500 000

1 950 000

1 625 000

1 525 000

1 875 000

1 463 000

1 219 000

1 144 000

 

+ Phía đi qua đường tầu

1 750 000

1 425 000

1 100 000

1 050 000

1 313 000

1 069 000

825 000

788 000

4

Đoạn tránh QL 1A (Cầu Giẽ) lên đường cao tốc (từ giáp QL 1A cũ đến giáp đường cao tốc)

2 500 000

1 950 000

1 625 000

1 525 000

Tính từ chỉ giới hè đường, theo giá đất khu dân cư nông thôn

1 875 000

1 463 000

1 219 000

1 144 000

Tính từ chỉ giới hè đường, theo giá đất khu dân cư nông thôn

b

Đường địa phương

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường 429

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

- Đoạn xã Phượng Dực (Từ giáp xã Nghiêm Xuyên Thường Tín đến giáp xã  Hồng Minh)

2 000 000

1 600 000

1 360 000

1 260 000

1 500 000

1 200 000

1 020 000

945 000

1.2

- Đoạn xã Hồng Minh (Từ giáp xã Phượng Dực đến giáp xã Phú Túc)

2 000 000

1 600 000

1 360 000

1 260 000

1 500 000

1 200 000

1 020 000

945 000

1.3

- Đoạn xã Phú Túc (Từ giáp xã Hồng Minh đến địa phận Ứng Hoà)

1 750 000

1 425 000

1 100 000

1 050 000

1 313 000

1 069 000

825 000

788 000

2

Đường 428 a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn xã Phú Yên (từ Cầu Giẽ đến cầu cống thần Ứng Hoà

1 750 000

1 425 000

1 100 000

1 050 000

1 313 000

1 069 000

825 000

788 000

3

Đường 428 b

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

- Đoạn xã Phúc Tiến (Từ giáp quốc lộ 1A đến hết xã Phúc Tiến)

1 750 000

1 425 000

1 100 000

1 050 000

Tính từ chỉ giới hè đường, theo giá đất khu dân cư nông thôn

1 313 000

1 069 000

825 000

788 000

Tính từ chỉ giới hè đường, theo giá đất khu dân cư nông thôn

3.2

- Đoạn xã Tri Thuỷ (Từ giáp xã Phúc Tiến đến giáp xã Minh Tân)

1 500 000

1 225 000

1 000 000

950 000

1 125 000

919 000

750 000

713 000

3.3

- Đoạn xã Quang Lãng (Từ giáp xã Tri Thuỷ đến giáp đê Sông Hồng)

1 000 000

900 000

800 000

750 000

750 000

675 000

600 000

563 000

3.4

- Đoạn xã Minh Tân (Từ giáp xã Tri Thuỷ đến đường rẽ vào UBND xã Minh Tân)

1 000 000

900 000

800 000

750 000

750 000

675 000

600 000

563 000

3.5

- Đoạn xã Minh Tân (Từ đường rẽ vào UBND xã Minh Tân đến giáp chợ Lương Hà Nam)

750 000

675 000

600 000

563 000

563 000

506 000

450 000

422 000

c

Đường liên xã

 

 

 

 

 

 

 

 

1

- Đoạn xã Đại Thắng (Từ giáp xã Vân Tự Thường Tín đến hết thôn Phú Đôi)

1 000 000

900 000

800 000

750 000

750 000

675 000

600 000

563 000

2

- Đoạn xã Phượng Dực (Từ giáp xã Đại Thắng đến thôn Xuân La xã Phương Dực)

750 000

675 000

600 000

563 000

563 000

506 000

450 000

422 000

3

- Đoạn xã Văn Hoàng (Từ giáp thôn Phú Đôi đến đê Sông Nhuệ)

750 000

675 000

600 000

563 000

Tính từ chỉ giới hè đường, theo giá đất khu dân cư nông thôn

563 000

506 000

450 000

422 000

Tính từ chỉ giới hè đường, theo giá đất khu dân cư nông thôn

4

- Đoạn xã Nam Phong, Thuỵ Phú (Từ giáp huyện Thường Tín đến đê Sông Hồng)

1 000 000

900 000

800 000

750 000

750 000

675 000

600 000

563 000

5

- Đoạn xã Nam Triều đến Hồng Thái (Từ Cầu chui cao tốc TT Phú Xuyên đến hết địa phận xã Nam Triều)

1 000 000

900 000

800 000

750 000

750 000

675 000

600 000

563 000

6

- Đoạn xã Sơn Hà, Quang Trung, Tân Dân (Từ giáp TT Phú Xuyên đến cây xăng xã Tân Dân)

1 000 000

900 000

800 000

750 000

750 000

675 000

600 000

563 000

7

- Đoạn xã Tân Dân (Từ cây xăng xã Tân Dân đến Cầu tre Chuyên Mỹ)

1 000 000

900 000

800 000

750 000

750 000

675 000

600 000

563 000

8

- Đoạn xã Chuyên Mỹ (Từ Cầu Tre Chuyên Mỹ đến giáp thôn Cổ Hoàng)

750 000

675 000

600 000

563 000

563 000

506 000

450 000

422 000

 

- Đoạn xã Hoàng Long (Từ thôn Cổ Hoàng đến giáp xã Phú Túc)

1 000 000

900 000

800 000

750 000

750 000

675 000

600 000

563 000

9

- Đoạn xã Phú Túc (Từ giáp xã Hoàng Long đến giáp đường 429)

1 000 000

900 000

800 000

750 000

750 000

675 000

600 000

563 000

10

- Đoạn xã Phúc Tiến (Từ giáp QL1A đến giáp xã Khai Thái)

1 000 000

900 000

800 000

750 000

Tính từ chỉ giới hè đường, theo giá đất khu dân cư nông thôn

750 000

675 000

600 000

563 000

Tính từ chỉ giới hè đường, theo giá đất khu dân cư nông thôn

11

- Đoạn xã Khai Thái (Từ giáp xã Phúc Tiến đến giáp đê Sông Hồng)

750 000

675 000

600 000

563 000

563 000

506 000

450 000

422 000

12

- Đoạn xã Vân Từ (Từ giáp xã Phúc Tiến đến hết khu dịch vụ xã Vân Từ)

750 000

675 000

600 000

563 000

563 000

506 000

450 000

422 000

13

- Đoạn đường Quang Trung (Từ QL 1A xã Vân Tự đến đầu thôn Văn Lãng)

750 000

675 000

600 000

563 000

563 000

506 000

450 000

422 000

14

- Đoạn qua xã Văn Nhân (từ giáp TT Phú Minh đến hết xã Văn Nhân)

750 000

675 000

600 000

563 000

563 000

506 000

450 000

422 000

15

- Đường Hồng Minh đi Tri Trung(từ giáp đường 429 chợ Bóng đến hết địa phận xã Tri Trung)

750 000

675 000

600 000

563 000

563 000

506 000

450 000

422 000

16

Đường vào Bệnh viện Phú Xuyên (địa phận xã Phúc Tiến)

2 000 000

1 600 000

1 360 000

1 260 000

1 500 000

1 200 000

1 020 000

945 000

Ghi chú: Giá đất tại vị trí 4 theo bảng giá trên đây nhưng không thấp hơn giá đất khu dân cư nông thôn liền kề.

Tham khảo các bài viết tư vấn báo dân trí của các luật sư:

(Dân trí)-Thủ tục chấm dứt hợp đồng do hết tuổi lao động - Thủ tục thành lập công ty cổ phần

(Dân trí)-Thủ tục thành lập công ty TNHH - Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục mua bán, sát nhập doanh nghiệp - Thủ tục đơn phương xin ly hôn

(Dân trí)- Điều kiện việt kiều được mua nhà Việt Nam - Thủ tục giải thể doanh nghiệp

(Dân trí)- Thủ tục tặng, cho tài sản cho người thân -Thủ tục ly hôn với người nước ngoài

(Dân trí)- Điều kiện thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài -Thời hiệu khởi kiện về chia di sản thừa kế

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi trụ sở công ty cổ phần - Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại các doanh nghiệp Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần -Thủ tục kết hôn với người nước ngoài

(Dân trí)-Thủ tục làm giấy phép tổ chức chương trình khuyến mại -Thủ tục Công chứng hợp đồng ủy quyền

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần - Chia tách thửa đất phải đảm bảo đủ các điều kiện nào?

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi tên công ty Trách nhiệm hữu hạn - Quyền chia thừa kế nhà đất

(Dân trí)-Thủ tục hủy bỏ hợp đồng công chứng - Quy định về trường hợp mất năng lực hành vi dân sự

Liên kết Xem thêm + trao đổi:

Là một trong những Công ty luật có đội ngũ Luật sư đông đảo và hoạt động trong nhiều lĩnh vực, chúng tôi tư vấn và tham gia với vai trò luật sư, người đại diện khi khách hàng Ly hôn tư vấn các vấn đề liên quan tới  thủ tục ly hôn - ly hôn đơn phương Tranh chấp quyền nuôi con -  Phân chia tài sảnChúng tôi tham gia hoà giải và tư vấn.

Lĩnh vực đất đai, chúng tôi có các hoạt động tư vấn như:sang tên sổ đỏ , tư vấn luật đất đai ngoài ra lĩnh vực lao động, chúng tôi có các bài viết tư vấn luật lao động trên các phương tiện báo, website..

Lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư, chúng tôi có các luật sư giỏi tham gia Tư vấn đầu tư , tư vấn đầu tư nước ngoài tại việt nam là một hoạt động thu hút nguồn vốn đầu tư, vì vậy việc tư vấn tốt sẽ mang lại nhiều giá trị tư vấn luật đầu tư

Dịch thuật là một hoạt động bao gồm việc luận giải ý nghĩa của một đoạn văn trong một ngôn ngữ nào đó - văn nguồn - và chuyển sang một ngôn ngữ khác,  Dịch thuật công chứng

Dịch vụ kế toán , dịch vụ kế toán thuế phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, dịch vụ kế toán doanh nghiệp phát triển ở các tp, dịch vụ kế toán tại Hà Nội, ngoài ra lĩnh vực thuế chúng tôi cũng nhận và tư vấn chuyên sâu: dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại hà nội , dịch vụ kế toán thuế tại hà nội, với nhiều năm tư vấn và thực hiện dịch vụ, chúng tôi đã phát triển, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, dịch vụ kế toán tại tphcm, cũng như dịch vụ kế toán tại đà nẵng. Các hoạt động như dịch vụ quyết toán thuếdịch vụ làm báo cáo tài chính.

Quản lý nhà hàngđào tạo quản lý nhà hàngkhoá học quản lý nhà hàng với sự hỗ trợ của Ban khởi nghiệp Quốc gia (VCCI), Công ty Refber Việt Nam và Công ty Giải pháp Nhân sự Việt Nam phối hợp với Trường Trung cấp nghề nấu ăn và nghiệp vụ khách sạn Hà Nội

Bạn muốn có một website để phục vụ kinh doanh, IT Việt Nam là đơn vị chuyên tư vấn, Thiết kế website: Tư vấn thiết kế website chuẩn SEO, hỗ trợ tư vấn tối ưu công cụ tìm kiếm: Google, Cốc Cốc, Bing... Với gói thiết kế website giá rẻ, chúng tôi tin rằng tất cả mọi người có thể sở hữu một website để kinh doanh.

Họ và tên
Email
Nội dung
Mã xác nhận
Web link
Đội ngũ luật sư
Luật Sư Nguyễn Thiều Dương Luật Sư Phạm Xuân Dương Luật Sư Đoàn Trọng Bằng